емынэ


емынэ

1. уз зэрыцIалэ шынагъуэ, щIыпIэ нэщIхэр къэзыгъанэу щыта
чума
2. шынагъуэ, щэджащэ гуэр, къаруушхуэ зиIэ
страшилище, чудовище
3. цIыху бланэ, хахуэ, хъыжьэ, жыджэр
лихой, бойкий, удалой человек

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.